Komisja sprawiedliwości za uchwaleniem projektu prezydenta ws. KRS, wraz z wszystkimi poprawkami PiS – Wiadomości

 In U.S.

Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz (C) podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości i praw człowieka, 28 bm. w SejmieFoto: PAP/Jakub Kamiński

We wtorek krótko przed godz. 20.00 komisja zakończyła prace nad projektem noweli ustawy o KRS. Po krótkiej przerwie komisja zajmie się drugim prezydenckim projektem – nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

6-stronicowym projektem o KRS komisja zajmowała się od godz. 11.00. Przyjęła zapisy projektu wraz z poprawkami PiS, uzgodnionymi podczas rozmów prezydenta i PiS. Było za tym 14 posłów, a przeciw – 5.

Zgodnie z najważniejszą poprawką, każdy klub poselski mógłby wskazywać nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków Rady. “Właściwa komisja sejmowa ustala listę kandydatów wybierając, spośród kandydatów (…) 15 kandydatów na członków Rady, z zastrzeżeniem, że na liście uwzględnia się co najmniej jednego kandydata wskazanego przez każdy klub poselski” – głosi poprawka.

“Sejm wybiera członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję (…) większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby, głosując na listę kandydatów (…)” – stanowi poprawka. W przypadku niedokonania wyboru w tym trybie, “Sejm wybiera członków Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów”, głosując na wcześniej zgłoszoną listę.

Inne przyjęte poprawki PiS stanowią, że podmiotami uprawnionymi do zgłaszania sędziów, którzy mogliby być kandydatami, byłyby – oprócz grupy 2 tys. obywateli i 25 sędziów – także grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Vacatio legis skrócono by zaś z 30 dni do 14 – z tym, że w dzień po ogłoszeniu noweli mogłaby być zapoczątkowana procedura zgłaszania kandydatów.

Pozostałe poprawki odnoszą się do szczegółów procedur dotyczących KRS. Obrady komisji zaplanowano też na środę i czwartek

Wnioski opozycji

W druku przygotowanym na posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości były poprawki przewidujące m.in. głosowanie na wspólna listę 15 kandydatów do KRS w przypadku niemożności wyboru większością 3/5.

Na początku posiedzenia komisja odrzuciła wnioski formalne zgłoszone przez posłów opozycji m.in. zmianę sali lub o przerwę w obradach i zwrócenie się o opinie prawne odnoszące się do rozdanych posłom poprawek. Głosowania nad zgłoszonymi wnioskami opozycji wydłużyła awaria sprzętu liczącego głosy. W związku z tym dokończono je licząc głosy w sposób tradycyjny. 

Wniosek o informację o terminach rozpatrzenia prezydenckich wet w sprawach poprzednich ustaw dotyczących KRS i SN zgłosiła Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna). Od końca lipca w Sejmie znajdują się wnioski prezydenta o ponowne rozpatrzenie obu tych ustaw. – W przypadku tamtych ustaw procedura legislacyjna się jeszcze nie zakończyła; jeśli weto zostanie odrzucone, będziemy mieli chaos prawny – wskazała posłanka Nowoczesnej.

Gasiuk-Pihowicz zgłosiła też propozycję zmiany sali, w której odbywa się posiedzenie, gdyż w obecnej część zgromadzonych osób, głównie dziennikarzy, obserwuje obrady na stojąco.

Z kolei Barbara Dolniak (Nowoczesna) i Krzysztof Brejza (PO) wskazywali na konieczność analizy i zaopiniowania poprawek rozdanych posłom przed rozpoczęciem posiedzenia komisji m.in. modyfikujących procedurę wyboru sędziów do KRS.

Borys Budka (PO) zaapelował do przewodniczącego komisji o poinformowanie posłów o przewidywanym harmonogramie posiedzenia, a także godzinach planowanych przerw w obradach. – Czy we wtorek planujemy rozpoczęcie prac także nad ustawą o SN – pytał poseł PO.

Po odrzuceniu tych wniosków komisja przeszła do omawiania wniosków opozycji odnoszących się do projektów ustaw – o ich odrzucenie lub przeprowadzenie w ich sprawie wysłuchania publicznego.

– Harmonogram prac zależy od państwa – mówił posłom opozycji szef komisji Stanisław Piotrowicz (PiS), pytany przez nich o plan prac na wtorek i resztę dni. – Będziemy pracować do skutku; jak trzeba będzie – to i w sobotę – dodał. Na wniosek PiS komisja w głosowaniu ograniczyła do 3 minut czas wypowiedzi każdego z posłów w danym punkcie obrad.

Recent Posts
Get Breaking News Delivered to Your Inbox
Join over 2.3 million subscribers. Get daily breaking news directly to your inbox as they happen.
Your Information will never be shared with any third party.
Get Latest News in Facebook
Never miss another breaking news. Click on the "LIKE" button below now!